Türkiye'nin Hukuk Düzeni

Türkiye’nin hukuk düzeni, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve adil bir hukuk sisteminin sağlanabilmesi amacıyla evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur.

Temel hak ve özgürlükler herkes için geçerli olup, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da içerir. Eşitlik esasına göre düzenlenen Türk hukuk düzenine göre, yasalar önünde herkes eşittir. Bu doğrultuda hiç kimse ırkı, dini, rengi ve benzeri özelliklerine göre ayrı muameleye tabi tutulamaz.

Türk hukuk düzeni tarafından güvence altına başlıca hak ve hürriyetleri aşağıda görebilirsiniz; 

 • Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
 • Kimse zorla çalıştırılamaz.
 • Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
 • Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayat gizliliği koruma altındadır.
 • Konut dokunulmazlığı mevcuttur.
 • Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti herkes için geçerlidir.
 • Herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir.
 • Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
 • Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 
 • Basın hürdür, sansür edilemez.
 • Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.
 • Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
 • Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.
 • Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.