Sonradan Kazanma

Türk Vatandaşlığı Kanunundaki şartları taşımanız halinde yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirsiniz. Ancak, şartları taşımanız vatandaşlık için size mutlak hak sağlamayacaktır.

- Türkiye’de vatansız kişi kimlik belgesiyle ya da ikamet sahibi olarak 5 yıl süreyle kesintisiz olarak ikamet etmeniz durumunda vatandaşlık için başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak süre şartının yanı sıra yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, iyi ahlak sahibi olmak ve genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığa sahip olmamak gibi ek şartlar da aranmaktadır.

- Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğinizi Türkiye'de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye'ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmeniz size başvuru için hak sağlayabilir. Yanı sıra Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye'de tamamlamak ta Türkiye’ye vatandaşlık başvurusu yapmanız için size hak verir.

- Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olmanız ve evliliğinizin devam etmesi halinde Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzdan sonra eşinizin vefat etmesi durumunda aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

- Türk Vatandaşlık Kanunu, istisnai olarak vatandaşlık kazanılmasına ilişkin hükümler de içermektedir. Buna göre millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinizin bulunmaması şartıyla İçişleri Bakanlığının teklifi, Cumhurbaşkanının kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirsiniz. 

Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmek ve vatandaşlık hakkını elde edebilmek için vatandaşı olduğunuz ülkenin kanununa göre, vatansız iseniz Türk Medeni Kanunu’na göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmanız gerekir. Yanı sıra başvuru sürecinde toplum içinde yaşamanın getirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunuzu göstermek, davranışlarınız ile çevrenize güven vermek, toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlıklarınızın bulunmaması başvuru sonucunuzu etkileyecek hususlar arasındadır. Öte yandan Türkiye’de kendi geçiminizi ve varsa bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimini sağlayacak gelir seviyesine sahip olmanız gerekir. 

BİLGİ

Vatandaşlık başvurusuna ilişkin ek şartlar, başvurunun nasıl yapılacağı ile kimlerin istisnai vatandaşlık kazanabileceği hakkında detaylı bilgi almak için www.nvi.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da ALO 199 hattını arayabilirsiniz. 


ÖNEMLİ NOT

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19.09.2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 106 no'lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Böylece Yönetmeliğin 20'nci maddesinde belirtilen tutarlara ilişkin iyileştirici düzenlemeler yapılmıştır. 

- En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında "Sabit Sermaye" yatırımı gerçekleştiren yabancı yatırımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca,

- En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,

- En az 50 kişilik istihdam oluşturan yabancı yatırımcılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca,

- En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet Borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alan yabacı yatırımcılar Hazine ve Maliye Bakanlığınca,

- En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet Borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alan yabacı yatırımcılar Hazine ve Maliye Bakanlığınca,

- En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı Türk Lirası tutarında Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payı veya Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar Sermaye Piyasası Kurulunca,

- Adlarına uygunluk belgesi düzenlenen kişiler, 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için ikamet ettiği il göç idaresi müdürlüğüne başvurduktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü tarafında dosyaları düzenlenmektedir.Başvuru Makamı ve Usul

Türk vatandaşlığına geçiş için yukarıda belirtilen şartları taşıyorsanız, yaşadığınız ilin valiliğine bizzat başvurmanız veya özel vekaletname verdiğiniz kişi tarafından müracaat edilmesi gerekir. 

Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılmalıdır.

Türk vatandaşlığını kazanmak istiyorsanız, aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilirsiniz. Türkiye dışında geçirdiğiniz toplam altı ayı geçmeyen süre, öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir. 

İkamet süresi içinde toplam altı aydan fazlasını Türkiye dışında geçirmeniz ya da geçerli ikamet izni olmaksızın veya ikamet izni almadan altı aydan fazla Türkiye'de bulunmanız ikamet süresini keser ve bu tarihten önceki ikamet süreleri dikkate alınmaz. 

ÖNEMLİ NOT
Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye'de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle Türkiye’de bulunduğunuz süre, Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye'de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet izni ile Türkiye'de bulunanlar hakkında uygulanmaz. 

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir. 

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Başvuru Formu
 • 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
 • Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 • Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

En az üç yıl bir Türk vatandaşı ile evliyseniz ve evliliğiniz devam ediyorsa Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirsiniz. Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına başvurmak istiyorsanız aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekir. 

a) Aile birliği içinde yaşama,

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır. 

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği şartı aranmaz.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Başvuru Formu
 • 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 • Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Yerleşim yeri Türkiye'de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
 • Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.