Sağlık

Türkiye’de bulunduğunuz süre boyunca sağlık sigortanızın olması gerekir. İkamet izni başvurusu yapacaksanız özel sağlık sigortası yaptırmanız gerekir. Farklı statüler ile Türkiye’de bulunuyorsanız veya öğrenciyseniz genel sağlık sigortasından faydalanabilirsiniz. 

Özel sağlık sigortası, Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları için ön koşuldur. Özel sigorta şirketleri aracılığıyla, ikamet süresine bağlı olarak yapılır. 

Genel sağlık sigortası ise ikamet izni sahibi olup, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve sağlık sigortasından faydalanma hakkı bulunmayan, Türkiye’de yerleşim süresi kesintisiz bir yılı geçmiş ve başvuruda bulunan kişiler için geçerlidir. Yanı sıra öğrenci ikamet izni sahipleri, faydalanabilir.

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 1 yıllık ikamet etme şartı aranmaksızın öğrenim kurumuna/okula ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları, öğrenimlerinin sona erdiği, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erer.

Genel sağlık sigortası, kişinin talebiyle oluşturulur. Genel sağlık sigortasına başvurmak için ikamet ettiğiniz ilin sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvurmalısınız.  

Genel sağlık sigortası yaptırmak için aşağıdaki belgeler ile başvurabilirsiniz;

  • İkamet izin belgesi,
  • İlgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi,
  • Taahhütname (talep) formu

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı

Genel sağlık sigortası sistemine dâhil olduğunuz zaman sağlık hizmetinden siz, eşiniz ve 18 yaşını doldurmamış olan çocuklarınız faydalanabilir. Ancak lise ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış çocuklarınız, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklarınız ile malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarınız, geçimini sağladığınız anne ve babanız da sağlık hizmetinden yararlanabilirler. Genel sağlık sigortası kişinin oturma izninin sona ermiş olması, yabancı bir ülkede sigortalı olması, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılması, ölüm ve gaiplik gibi nedenlerle sonlandırılır.  

ÖNEMLİ NOT
Yurt dışında Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan kişilerin sigortaları Türkiye’de geçerli sayılmamaktadır. Ancak çeşitli ülkeler ile imzalanan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında bu kişilerin sigortaları Türkiye’de de geçerli olabilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız

Genel sağlık sigortası, oturma izniniz sona erdiğinde, yabancı bir ülke mevzuatına göre sigortalı olması, farklı bir kapsamda genel sağlık sigortalısı olması halinde sigortalılıkları sonlandırılır. 

Geçici Koruma Kapsamında Ülkemizde Bulunan Suriye Uyruklu Yabancı İseniz; 

Sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeniz için öncelikle bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt altına alınarak Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmiş olan Suriyeliler ikamet ettikleri il sınırları içerisinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından düzenlenen Yol İzin Belgesi ile ikamet ettiğiniz il haricindeki farklı bir ilde de belgenin geçerlilik süresince sağlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Uluslararası Koruma Kapsamında Ülkemizde Bulunan Yabancı İseniz;

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar uluslararası koruma başvuru kaydından itibaren bir yıl süre ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir. Özel ihtiyaç sahipleri ve Bakanlıkça sigorta kaydının devamı uygun görülenler için bir yıl süre sınırı aranmaz. Genel sağlık sigortasından faydalanacak kişilerin primlerinin ödenmesi için Genel Müdürlük bütçesine ödenek konulur. Primleri Genel Müdürlük tarafından ödenenlerden ödeme güçlerine göre primin tamamı veya belli bir oranı talep edilir. Başvurusu hakkında idarece olumsuz karar verilen yabancılar genel sağlık sigortası kapsamından çıkarılır.

Sağlık güvencesi veya ödeme gücünün bulunduğu veya başvurunun sadece tıbbi tedavi görmek amacıyla yapıldığı sonradan anlaşılanlar, genel sağlık sigortalılıklarının sona erdirilmesi için en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir ve yapılan tedavi ve ilaç masrafları ilgililerden geri alınır.

Genel sağlık sigortalısı olan yabancı ülke vatandaşları için sevk kuralı bulunmamaktadır.
Geçici Koruma Kimlik Belgeniz yoksa sağlık hizmetlerine erişiminiz kısıtlanmaktadır. Bu durumda yalnızca acil sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Sağlık hizmetlerinden eksiksiz olarak faydalanmanız için en kısa sürede İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvurarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.