İdare Hukuku

Devletin kamu gücü kullanarak, bireylerin iradelerine ihtiyaç duymaksızın yaptığı tüm işlem ve eylemlerin yargısal yolla denetlenmesi tüm modern demokrasilerde kabul edilen bir kuraldır. İdare, tüm eylem ve işlemlerini kamu yararı gözeterek ve hukuk kurallarına uyarak yapmak zorundadır. İdarenin yaptığı işlemlerin bu zorunluluğa uymaması halinde, siz de idareden kaynaklanan sebeplerle zarara uğrarsanız idari yargıya başvurma, dilekçe verme, itiraz ve şikayet etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca ilgili kurumdan davacı olabilir, işlemin iptalini ve uğradığınız  zararın tazminini talep edebilirsiniz. 

Yanı sıra kamu kurumlarıyla ilgili olarak yaşadığınız sorunlar, uğradığınız zararlar hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunabilir, şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Kamu Denetçiliği Kurumu, idare ile olan sorunlarınızı 6 ay içinde ücretsiz bir şekilde adil bir çözüme kavuşturmak için çalışmaktadır. Ombudsmanlık kurumu vasıtasıyla bakanlıklar, belediyeler, devlet kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında ve kamu hizmeti sunan özel hukuk tüzel kişileri hakkında şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz. Ombudsmanlık kurumu, bu tür kurumların ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve eylemleri ile kamu görevlilerinin tutum ve davranışlarından kaynaklanan şikayetleri inceleyebilmektedir. Ombudsmanlığa kural olarak Türkçe başvuru yapılır fakat kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz yabancı dildeki başvurunuz haklı ve makul ise kabul edilebilir. Burada, farklı sebeplerle Ülkemizde bulunan yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına ilişkin olarak Anayasanın 74 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca karşılıklılık esasının gözetilmesi kaydının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.


BİLGİ

İdari hukuk ve ombudsmanlık hakkında daha detaylı bilgi almak için bir hukuk danışmanına başvurabilirsiniz. Yanı sıra ombudsmanlık makamı ve işleyişi hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için www.ombudsman.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.