Hukuk ve Adalet

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Türkiye’de hukuk kuralları dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin herkese eşit olarak uygulanır.

Türkiye’de hukuk kuralları yazılıdır.  Bu kurallar en başta Anayasa olmak üzere, kanun ve diğer düzenleyici işlemlerden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş milletlerarası anlaşmalar da kanun hükmünde sayılmaktadır. 

Anayasa devletin şeklini, yapısını ve yönetim biçimini, organlarını, bunların görevlerini ve birbirleriyle ilişkilerini, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen en geniş içerikli kanundur. 

Türkiye’de hukuk sistemi bireylere pek çok hak tanır. Bireyin kendisine tanınan hakları kullanırken bunları sınırlayan yasal düzenlemelere dikkat etmesi ve bu sınırlar çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Kişinin sahip olduğu hakları başkalarına ve toplum yaşamına saygılı olarak kullanması gerekmektedir. 

Türkiye’ye düzenli göçmen olarak gelen ve ülkesi ile vatandaşlık bağı devam eden yabancılara uygulanacak hukuk; yabancı kişinin uyruğu, menşe ülke hukuku gibi konular Milletlerarası Hukuk hükümlerine göre belirlenir. Uluslararası koruma ve geçici korumadan faydalanan yabancılara Türk hukuku uygulanır ve uyuşmazlıkların çözümünde Türk mahkemeleri yetkilidir.